Usnesení rady č. 445 ze dne 24.6.2009

k Výroční zprávě společnosti Správa komunálního majetku Praha 3, a.s. za rok 2008  

č.j.: 458/2009
 
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části v působnosti jediného akcionáře
Správa komunálního majetku Praha 3, a.s.
 
U S N E S E N Í
 
č. 445
ze dne 24.6.2009
 
 
k Výroční zprávě společnosti Správa komunálního majetku Praha 3, a.s. za rok 2008
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
1.     Výroční zprávu společnosti Správa komunálního majetku Praha 3, a.s. za rok 2008
2.     roční účetní závěrku za rok 2008
3.     návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2008
4.     nevyplacení dividend a tantiém za rok 2008
5.     zprávu o vztazích mezi propojenými osobami
 
 
I.                  b e r e   n a   v ě d o m í
 
1.     zprávu dozorčí rady
2.     výrok auditora k roční účetní závěrce za rok 2008
 
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                     starostka městské části