Usnesení rady č. 444 ze dne 24.6.2009

ke změně stanov společnosti Správa komunálního majetku Praha 3, a.s.

č.j.: 457/2009
 
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části v působnosti jediného akcionáře
Správa komunálního majetku Praha 3, a.s.
 
U S N E S E N Í
 
č. 444
ze dne 24.6.2009
 
 
 
ke změně stanov společnosti Správa komunálního majetku Praha 3, a.s.
 
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
navrhovanou změnu stanov a jejich úplné znění
 
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                     starostka městské části