Usnesení rady č. 442 ze dne 24.6.2009

k  připojení podpisu jménem Městské části Praha 3 k „Memorandu ve věci východní tramvajové tangenty“

č.j.: 474/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 442
ze dne 24.6.2009
 
 
k  připojení podpisu jménem Městské části Praha 3 k „Memorandu ve věci východní tramvajové tangenty“
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e n a v ě d o m í
 
usnesení Výboru pro územní rozvoj a majetek ZMČ ze dne 16.6. 2009   
 
II.      s c h v a l u j e
 
         vyjádření podpory MČ Praha 3 ve věci společného podnětu několika městských částí na zahájení plánovací přípravy „Východní tramvajové tangenty“
 
III.    u k l á d á
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1 podpořit jménem Městské části Praha 3 myšlenku na nové tramvajové  propojení východního sektoru Prahy a připojit u iniciátora (MČ Praha 11)  podpis k „Memorandu ve věci východní tramvajové tangenty“ dle přílohy tohoto usnesení
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části