Usnesení rady č. 441 ze dne 24.6.2009

k mimořádným odměnám ředitelům kulturních zařízení zřizovaných Městskou částí Praha 3

č.j.: 473/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 441
ze dne 24.6.2009
 
 
k mimořádným odměnám ředitelům kulturních zařízení zřizovaných Městskou částí Praha 3
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
         odměny ředitelům organizací dle přílohy, která je neveřejnou přílohou tohoto usnesení, a to:
1.     PhDr. Evě Vedralové, ředitelce Atria – koncertní a výstavní síně
2.     Mgr. Janě Pazderníkové, ředitelce Žižkovského divadla Járy Cimrmana
3.     MgA. Šimonu Kotkovi, řediteli Junior klubu na Chmelnici
 
 
II.      u k l á d á
         
         1. jednotlivým příspěvkovým organizacím
         1.1. zajistit vyplacení odměn
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                    starostka městské části