Usnesení rady č. 440 ze dne 24.6.2009

k podnětům komise sociální a zdravotní Rady městské části

č.j.: 471/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 440
ze dne 24.6.2009
 
k podnětům komise sociální a zdravotní Rady městské části
 
Rada městské části
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
zápis č. 5 ze zasedání komise sociální a zdravotní Rady městské části ze dne 18.6.2009, který je přílohou tohoto usnesení
 
II.      d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního
1. DDM Praha 3, Ulita, Klub Beztíže ve výši 100.000 Kč na volnočasové aktivity pro neorganizovanou mládež a děti Prahy 3
2. Azylovému domu Horní Počernice ve výši 70.000 Kč na provoz
 
III.    s c h v a l u j e
doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části        
1.     poskytnutí nebo neposkytnutí daru ze sociálního a zdravotního fondu
2.     zapůjčení nebo nezapůjčení terminální stanice Tísňové péče AREÍON
3.     poskytnutí nebo neposkytnutí bytu v DPS
4.     podněty bytové komise
5.     různé
 
IV.    u k l á d á
1. vedoucí OE
1.1  zajistit realizaci bodu III. 1 tohoto usnesení
         
2. vedoucí OSV
2.1  realizovat bod III. 2, 3 tohoto usnesení
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části