Usnesení rady č. 439 ze dne 24.6.2009

k vyhlášení výběrového řízení včetně postupů a podmínek při vyhlášení a při vyhodnocení výběrového řízení na prodej nově vybudovaných bytových jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb., v budově č.p. 2535, 2536, na pozemku parc.č. 2639/69, 2639/70 a 2639/233, vše k.ú. Žižkov, Praha 3, Na Lučinách 1, 3

č.j.: 470/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 439
ze dne 24.6.2009
 
k vyhlášení výběrového řízení včetně postupů a podmínek při vyhlášení a při vyhodnocení výběrového řízení na prodej nově vybudovaných bytových jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb., v budově č.p. 2535, 2536, na pozemku parc.č. 2639/69, 2639/70 a 2639/233, vše k.ú. Žižkov, Praha 3, Na Lučinách 1, 3
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
1. vyhlášení výběrového řízení včetně postupů a podmínek při vyhlášení a vyhodnocení výběrového řízení na prodej nově vybudovaných bytových jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb., v budové č.p. 2535, 2536, na pozemku parc.č. 2639/69, 2639/70 a 2639/233, vše k.ú. Žižkov, Praha 3, Na Lučinách 1,3, které jsou přílohou č. 1 - 10 tohoto usnesení
 
 2. prohlášení účastníka výběrového řízení, které je přílohou č. 11 tohoto usnesení
 
 
II.      j m e n u j e
 
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení, a to ve složení:
Zdeněk Lochman
Milena Kozumplíková
Marcela Graciasová
ing. Bohuslav Nigrin
Eduard Číž
Markéta Vranová
Mgr. Alena Hronová
 
 
III.    u k l á d á
 
1. E. Cihelkové, vedoucí Odboru občansko správního
1.1. zveřejnit Podmínky výběrového řízení č. 1 – 10, text kupní smlouvy ve třech variantách dle přílohy č. 4, 5 a 6 usnesení Rady městské části č. 571 ze dne 10.9.2008, a text Prohlášení účastníka výběrového řízení, zahrnující souhlas s Podmínkami výběrového řízení a způsobu úhrady kupní ceny, na úřední desce Úřadu Městské části Praha 3
 
2. I. Kořínkové, Odbor kultury
2.1. zveřejnit Podmínky výběrového řízení č. 1 – 10, text kupní smlouvy ve třech variantách dle přílohy č. 4, 5 a 6 usnesení Rady městské části č. 571 ze dne 10.9.2008, a text Prohlášení účastníka výběrového řízení, zahrnující souhlas s Podmínkami výběrového řízení a způsobu úhrady kupní ceny na internetových stránkách Městské části Praha 3
 
  
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                     starostka městské části