Usnesení rady č. 437 ze dne 24.6.2009

k rozšíření závlahového systému v parku Rajská zahrada

č.j.: 468/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 437
ze dne 24.6.2009
 
 
k rozšíření závlahového systému v parku Rajská zahrada
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
         
1.         rozšíření závlahového systému v parku Rajská zahrada
 
2.  zadat realizaci rozšíření automatické závlahy firmě Závlahy Vltava III. spol. s r.o., Mratín 131, PSČ 250 63, IČ 82955418, za cenu 293.802,00 Kč bez DPH.
 
 
II.      u k l á d á
 
1. vedoucímu OTSMI
 1.1. ve spolupráci s advokátní kanceláří vypracovat smlouvu o dílo
 
2. Ing. P. Fišerovi, pověřenému zastupováním tajemníka ÚMČ 
 2.1. předložit smlouvu o dílo k podpisu starostce městské části
 
3. M. Kozumplíkové, starostce městské části
3.1. podepsat uvedenou smlouvu
 
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části