Usnesení rady č. 615 ze dne 24.9. 2008

k uzavření Dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě uzavřené dle § 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění dne 20.7.2007

č. j.:648/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 615
ze dne 24.9.2008
 
k uzavření Dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě uzavřené dle § 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění dne 20.7.2007
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
         uzavření Dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě uzavřené dle § 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění dne 20.7.2007, který je uveden v příloze tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
         1.1. podepsat tento dodatek
 
 
          Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části