Usnesení rady č. 614 ze dne 24.9. 2008

ke stanovení platu ředitelů příspěvkových organizací: 1. Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 2. Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614

č. j.:640/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 614
ze dne 24.9.2008
 
ke stanovení platu ředitelů příspěvkových organizací:
1. Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
2. Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s t a n o v u j e
 
plat ředitelce příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Mgr. Naděždě Hrebíkové a řediteli příspěvkové organizace Základní a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 Mgr. Jiřímu Trnkovi s účinností od 1.9.2008 dle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
         1. příspěvkovým organizacím
         1.1. zajistit vyplácení platu ředitele organizace
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části