Usnesení rady č. 613 ze dne 24.9. 2008

ke stanovení platu ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590

č. j.:639/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 613
ze dne 24.9.2008
 
ke stanovení platu ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s t a n o v u j e
 
         plat ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590 Jaroslavě Kozohorské s účinností od 1.9.2008 dle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
         1. příspěvkové organizaci
         1.1. zajistit vyplácení platu ředitele organizace
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části                       starostka městské části