Usnesení rady č. 612 ze dne 24.9. 2008

ke stanovení platu ředitelky příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo nám. 10/300

č. j.:638/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 612
ze dne 24.9.2008
 
ke stanovení platu ředitelky příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo nám. 10/300
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s t a n o v u j e
 
         plat ředitelce příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo nám. 10/300 Ing. Ireně Meisnerové s účinností od 1.10.2008 dle přílohy,  která je neveřejnou součástí tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
         1. příspěvkové organizaci
         1.1. zajistit vyplácení platu ředitele organizace
 
  
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části