Usnesení rady č. 611 ze dne 24.9. 2008

ke smlouvě o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování Zóny placeného stání na části území Městské části Praha 3

č. j.:645/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 611
ze dne 24.9.2008
 
ke smlouvě o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování Zóny placeného stání na části území Městské části Praha 3
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
uzavření smlouvy s hl. m. Prahu o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování Zóny placeného stání na části území Městské části Praha 3, která je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
         1.1. podepsat výše uvedenou smlouvu
 
  
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části