Usnesení rady č. 608 ze dne 24.9. 2008

k vyhodnocení výběrového řízení na byt č. 65, Táboritská 24/16, Praha 3

č. j.:642/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 608
ze dne 24.9.2008
 
k vyhodnocení výběrového řízení na byt č. 65, Táboritská 24/16, Praha 3
 
 
Rada městské části
 
 
I.         s c h v a l u j e
 
1. uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou l rok s  účastníkem umístěným na prvním místě výběrového řízení s Renátou BEHINSKOU za podmínek, které nabídla a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy
 
2. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou 1 roku s účastníkem umístěným na druhém místě výběrového řízení s Mgr. Janou GLASEROVOU za podmínek, které nabídla a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy
 
3. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou l roku s účastníkem umístěným na třetím a čtvrtém místě výběrového řízení s Rudolfem ROZTOČILEM za podmínek, které nabídl a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy
 
4. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou 1 roku s účastníkem umístěným na třetím a čtvrtém místě výběrového řízení s Jindřichem ZMIDLOCHEM za podmínek, které nabídl a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy
 
5. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou 1 roku s účastníkem umístěným na pátém místě výběrového řízení s Martinem PACKANEM za podmínek, které nabídl a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy
 
 
II.        u k l á d á
 
            1. vedoucí OBNP
            1.1 uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I.
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části