Usnesení rady č. 128 ze dne 20.2.2008

ke zprávě o posouzení a hodnocení nabídek „Rajská zahrada – servisní objekt“

č. j.:67/2008

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 128

ze dne 20.2.2008

ke zprávě o posouzení a hodnocení nabídek „Rajská zahrada – servisní objekt“

Rada městské části

I.         b e r e    n a   v ě d o m í

zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení na „Rajská zahrada – servisní objekt“, která je přílohou č. 1  tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

1. výběr nabídek v tomto pořadí:

1. SARK s. r. o., Na Petřinách 31, Praha 6

2. ARCUS RŮŽIČKA s. r. o., Řehořova 37, Praha 3

3. MINOP s. r. o., Ondříčkova 1304, Praha 3

4. PRIMA BOHEMIA s. r. o., U Chaloupek 14, Praha 8

2. smlouvu s vítěznou firmou, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení

III.      u k l á d á

1. Mgr. B. Cirkovi, koordinátorovi veřejných zakázek

1.1. oznámit rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky zúčastněným firmám

1.2. zaslat informace o uzavření smlouvy s vítěznou firmou, a to do 48 dnů po podpisu, do subsystému informačního systému o veřejných zakázkách

            2. M. Kozumplíkové, starostce městské části

2.1. podepsat příslušnou smlouvu v termínu stanoveném zákonem o veřejných zakázkách

Mgr. Jiří Matušek                          Milena Kozumplíková

zástupce starosty městské části  starostka městské části