Usnesení rady č. 127 ze dne 20.2.2008

k záměru pronájmu části pozemku parc. č. 752 v k. ú. Žižkov, dvora obytného domu Havlíčkovo nám. 746/11, k účelu vytvoření zázemí pro Centrum dětí a mládež, Teen Challenge, IČ 68402686

č. j.:131/2008

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 127

ze dne 20.2.2008

k záměru pronájmu části pozemku parc. č. 752 v k. ú. Žižkov, dvora obytného domu Havlíčkovo nám. 746/11, k účelu vytvoření zázemí pro Centrum dětí a mládež, Teen Challenge, IČ 68402686

Rada městské části

I.       s c h v a l u j e

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 752 v k. ú. Žižkov, dvora obytného domu Havlíčkovo nám. 746/11, k účelu vytvoření zázemí pro Centrum dětí a mládež, Teen Challenge, IČ 68402686

II.      u k l á d á

         1. vedoucí OOS

1.1. zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce ve smyslu § 36 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Mgr. Jiří Matušek                     Milena Kozumplíková

zástupce starosty městské části starostka městské části