Usnesení rady č. 126 ze dne 20.2.2008

k záměru pronájmu části pozemku parc. č. 752 o výměře 14 m2 v k. ú. Žižkov, pod stavbou garáže

č. j.:130/2008

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 126

ze dne 20.2.2008

k záměru pronájmu části pozemku parc. č. 752 o výměře 14 m2 v k. ú. Žižkov, pod stavbou garáže

Rada městské části

I.       s c h v a l u j e

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 752 o výměře 14 m2 v k. ú. Žižkov, pod stavbou garáže

II.      u k l á d á

         1. vedoucí OOS

1.1. zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce ve smyslu § 36 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Mgr. Jiří Matušek                            Milena Kozumplíková

zástupce starosty městské části   starostka městské části