Usnesení rady č. 124 ze dne 20.2.2008

k odměně řediteli příspěvkové organizace Junior klub Na Chmelnici

č. j.:134/2008

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 124

ze dne 20.2.2008

k odměně řediteli příspěvkové organizace Junior klub Na Chmelnici

Rada městské části

I.       s c h v a l u j e

odměnu řediteli příspěvkové organizace Junior klub Na Chmelnici MgA. Šimonu Kotkovi za plnění mimořádných pracovních úkolů při realizaci Žižkovského masopustu 2008 dle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení

II.      u k l á d á

         1. příspěvkové organizaci

         1.1. zajistit vyplacení odměny

Mgr. Jiří Matušek                            Milena Kozumplíková

zástupce starosty městské části   starostka městské části