Usnesení rady č. 123 ze dne 20.2.2008

k odměně vedoucímu Odboru kancelář úřadu Úřadu městské části

č. j.:133/2008

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA 3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 123

ze dne 20.2.2008

k odměně vedoucímu Odboru kancelář úřadu Úřadu městské části

Rada městské části

I.       b e r e   n a   v ě d o m í

návrh Ing. Petra Fišera, pověřeného zastupováním tajemníka Úřadu městské části na přiznání odměny vedoucímu Odboru kancelář úřadu Úřadu městské části

II.      s c h v a l u j e

         odměnu vedoucímu Odboru kancelář úřadu Úřadu městské části PhDr. Jiřímu Janouškovi za plnění mimořádných pracovních úkolů při realizaci Žižkovského masopustu 2008 dle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení

III.    u k l á d á

         1. oddělení personální práce a mezd

         1.1. zajistit vyplacení odměny

Mgr. Jiří Matušek                           Milena Kozumplíková

zástupce starosty městské části  starostka městské části