Usnesení rady č. 122 ze dne 20.2.2008

ke schválení záměru regenerace souboru panelových domů v Praze 3, k. ú. Žižkov, Lupáčova 805/10, Lupáčova 812/12, Lupáčova 815/14, Lupáčova 849/16, Lupáčova 864/18, Lupáčova 865/20, schválení záměru regenerace parteru a schválení záměru realizace podzemní garáže na parc. č. 979/1

č. j.:132/2008

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 122

ze dne 20.2.2008

ke schválení záměru regenerace souboru panelových domů v Praze 3, k. ú. Žižkov, Lupáčova 805/10, Lupáčova 812/12, Lupáčova 815/14, Lupáčova 849/16, Lupáčova 864/18, Lupáčova 865/20, schválení záměru regenerace parteru a schválení záměru realizace podzemní garáže na parc. č. 979/1 

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

1. záměr regenerace souboru panelových domů, regenerace parteru a vybudování podzemní garáže  na přilehlém pozemku dle zpracované projektové dokumentace

2. předložený návrh plné moci k zastupování vlastníka nemovitosti ve správních řízeních vedených podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.        p o v ě ř u j e

1. Správu komunálního majetku Praha 3, a. s.

1.1. k zajištění dalších stupňů projektových dokumentací pro jednotlivé stavební objekty, včetně projednání územního rozhodnutí a následně i zajištění stavebních povolení pro jednotlivé objekty v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb.

III.      u k l á d á

1. Z. Lochmanovi, zástupci starosty

            1.1. podepsat výše uvedenou plnou moc         

Mgr. Jiří Matušek                            Milena Kozumplíková

zástupce starosty městské části   starostka městské části