Usnesení rady č. 562 ze dne 27.8. 2008

ke schválení konání akce – dětského zábavného odpoledne „TAHÁK“ na nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3

č. j.:586/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 562
ze dne 27.8.2008
 
ke schválení konání akce – dětského zábavného odpoledne „TAHÁK“ na nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3
 
 
Rada městské části
 
 
I.         b e r e   n a   v ě d o m í
 
žádost o schválení konání akce – dětského zábavného odpoledne „TAHÁK“ na nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3
Termín konání akce: 1.9.2008 od 15:00 hodin do 18:00 hodin
Organizátor akce: 78. skupina Skalka, Štítného 29. Praha 3
 
 
II.        s c h v a l u j e
 
konání akce – dětského zábavného odpoledne „TAHÁK“ na nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3
Termín konání akce: 1.9.2008 od 15:00 hodin do 18:00 hodin
Organizátor akce: 78. skupina Skalka, Štítného 29. Praha 3
 
 
III.      u k l á d á
 
            1. vedoucí OOS
1.1. zaslat toto usnesení pořadatelům akce
 
  
Mgr. Jiří  M a t u š e k                        Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části    starostka městské části