Usnesení rady č. 561 ze dne 27.8. 2008

k uzavření dodatku k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla - FLOTILA č. 69850117899

č. j.:585/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 561
ze dne 27.8.2008
 
k uzavření dodatku k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla - FLOTILA č. 69850117899
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
         uzavření dodatku k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla - FLOTILA č. 69850117899, který je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
         1.1. podepsat výše uvedený dodatek k pojistné smlouvě
 
  
Mgr. Jiří  M a t u š e k                        Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části    starostka městské části