Usnesení rady č. 559 ze dne 27.8. 2008

k bezplatnému zapůjčení zasedací síně radnice Pražské informační službě

č. j.:583/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 559
ze dne 27.8.2008
 
k bezplatnému zapůjčení zasedací síně radnice Pražské informační službě
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
         bezplatné zapůjčení zasedací síně radnice dne 12. října 2008 od 15:00 do 17:00 hodin
 
 
II.      u k l á d á
 
         1. vedoucímu OHS
         1.1. zajistit zapůjčení zasedací síně
 
  
Mgr. Jiří  M a t u š e k                       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části    starostka městské části