Usnesení rady č. 558 ze dne 27.8. 2008

k pořízení lokalizačních studií podzemních garáží pro lokality Mahlerovy sady, Komenského náměstí a Náměstí Barikád

č. j.:582/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 558
ze dne 27.8.2008
 
k pořízení lokalizačních studií podzemních garáží pro lokality Mahlerovy sady, Komenského náměstí a Náměstí Barikád
 
 
Rada městské části
 
 
I.         bere na vědomí
 
doporučení Výboru pro územní rozvoj a majetek ZMČ P3 ze dne 12.8.2008
 
 
II.        schvaluje
 
pořízení lokalizačních studií podzemních garáží pro vybrané lokality Mahlerovy sady,  Komenského náměstí a Náměstí Barikád dle nabídky projekční kanceláře Ingutis s.r.o., Thákurova 7, Praha 6, v ceně 1.450.610 Kč, včetně DPH 19%, ze dne 30.5.2008
 
 
III.      ukládá
 
            1. vedoucímu OÚR
1.1. objednat vypracování lokalizačních studií podzemních garáží pro vybrané lokality Mahlerovy sady, Komenského náměstí a Náměstí Barikád dle nabídky projekční kanceláře Ingutis s.r.o., Thákurova 7, Praha 6, v ceně 1.450.610 Kč, včetně DPH 19%, ze dne 30.5.2008
 
1.2. korigovat zpracování návrhů dle pokynů Výboru pro územní rozvoj a majetek ZMČ P3
 
  
Mgr. Jiří  M a t u š e k                        Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části      starostka městské části