Usnesení rady č. 669 ze dne 22.10. 2008

k pronájmu nebytového prostoru Řipská 26/709V, Praha 3

č. j.:7012008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 669
ze dne 22.10.2008
 
k pronájmu nebytového prostoru Řipská 26/709V, Praha 3
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
pronájem nebytového prostoru v  1. nadzemním podlaží domu Řipská 26/709V, Praha 3, o velikosti 98,20 m2 Správě služeb Městské policie hlavního města Prahy, na dobu neurčitou, za nájemné 500 Kč/m2/rok
 
 
II.      u k l á d á
 
         1. vedoucí OBNP
1.1. vypracovat nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru v souladu s čl. I. tohoto usnesení
 
2. Z. Lochmanovi, zástupci starosty
2.1.    podepsat nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru
 
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části