Usnesení rady č. 668 ze dne 22.10. 2008

k úpravě rozpočtu roku 2008

č. j.:704/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 668
ze dne 22.10.2008
 
 
k úpravě rozpočtu roku 2008
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
úpravu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2008 o poskytnutý účelový transfer prostřednictvím usnesení Rady hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
         1. vedoucímu OE
1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části