Usnesení rady č. 667 ze dne 22.10. 2008

k veřejné zakázce malého rozsahu „IBM eServer BladeCenter“

č. j.:702/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 667
ze dne 22.10.2008
 
k veřejné zakázce malého rozsahu „IBM eServer BladeCenter“
 
 
Rada městské části
 
I.         s c h v a l u j e
 
1. zadání veřejné zakázky malého rozsahu „IBM eServer BladeCenter“,
2. kritérium pro zadání veřejné zakázky – nejnižší nabídková cena dle § 78, odst. 1, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona),
3. požadavky na splnění kvalifikace – základní kvalifikační předpoklady dle § 53, odst. 1,2) zákona, profesní kvalifikační předpoklady dle § 54, písm. a,b,c) zákona, ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady § 55, odst. 1, písm. a, zákona, technické kvalifikační předpoklady § 56, odst. 1, písm. c, e) zákona,
4. obeslat níže uvedené firmy:
     a) TECHNISERV, spol. s.r.o., Baarova 231/36, Praha 4
     b) WINSITE, a.s., Na Jarově 2424/2, Praha 3
     c) KONSIGNA Handel k.s., Jana Růžičky 1165, Praha 4
 
II.        j m e n u j e
 
            hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek v tomto složení:
 členové                                                                      
1. Fišer Petr Ing.                                                        
2. Pecha Ondřej Bc.                                                 
3. Hilmar Tomáš                                                        
 
náhradníci
1. benda Martin Mgr.
2. Šmíd Jan Mgr.
3. Gebauer Jan Ing.
 
III.      u k l á d á
 
            1. Mgr. B. Cirkovi, koordinátorovi veřejných zakázek
1.1. zaslat výzvu k podání nabídky o veřejné zakázce a k prokázání splnění kvalifikace výše uvedeným firmám
1.2. oznámit jmenovaným členům hodnotící komise jejich jmenování, datum, čas
a konání komise
 
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části