Usnesení rady č. 666 ze dne 22.10. 2008

ke zprávě o posouzení a hodnocení nabídek „Diskové pole“

č. j.:700/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 666
ze dne 22.10.2008
 
ke zprávě o posouzení a hodnocení nabídek „Diskové pole“
 
 
Rada městské části
 
 
I.         b e r e   n a   v ě d o m í
 
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Diskové pole“ , která je přílohou č. 1 tohoto usnesení
 
 
II.        s c h v a l u j e
 
            výběr nabídek v tomto pořadí:
 
            1. COMTESYS spol., s.r.o., Baarova 231/36, Praha 4
            2. AVNET s.r.o., V Olšinách 75/2300, Praha 10
            3. KONSIGNA SOLUTION s.r.o., Jana Růžičky 1165, Praha 4
 
 
III.      u k l á d á
 
            1. Mgr. B. Cirkovi, koordinátorovi veřejných zakázek
            1.1. oznámit rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky
 
            2. Ing. P. Fišerovi, pověřenému zastupováním tajemníka ÚMČ
            2.1. zkonzultovat s advokátní kanceláří JUDr. Veselého smlouvu vítězné firmy
            2.2. předložit smlouvu vítězné firmy ke schválení Radě městské části
 
 
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části