Usnesení rady č. 665 ze dne 22.10. 2008

ke zprávě o posouzení a hodnocení nabídek „Softwarové vybavení datového úložiště“

č. j.:699/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 665
ze dne 22.10.2008
 
ke zprávě o posouzení a hodnocení nabídek „Softwarové vybavení datového úložiště“
 
 
Rada městské části
 
 
I.         b e r e   n a   v ě d o m í
 
            zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Softwarové vybavení datového úložiště“ , která je přílohou č. 1 tohoto usnesení
 
 
II.        s c h v a l u j e
 
            výběr nabídek v tomto pořadí:
 
            1. YOUR SYSTEM spol. s.r.o., Mezivrší 1726/28, Praha 4
            2. CORPUS SOLUTIONS a.s., Pod Pekařkou 1, Praha 4
            3. VARS BRNO a.s., Kroftova 80c, Brno
 
 
III.      u k l á d á
 
            1. Mgr. B. Cirkovi, koordinátorovi veřejných zakázek
            1.1. oznámit rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky
 
            2. Ing. P. Fišerovi, pověřenému zastupováním tajemníka ÚMČ
            2.1. zkonzultovat s advokátní kanceláří JUDr. Veselého smlouvu vítězné firmy
            2.2. předložit smlouvu vítězné firmy ke schválení Radě městské části
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části