Usnesení rady č. 664 ze dne 22.10. 2008

k plné moci pro jednání ve věci územních řízení pro vydání územních rozhodnutí pro přístavbu, nástavbu a regeneraci domů Buková

č. j.:698/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 664
ze dne 22.10.2008
 
k plné moci pro jednání ve věci územních řízení pro vydání územních rozhodnutí pro přístavbu, nástavbu a regeneraci domů Buková
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
         předložený návrh plné moci k zastupování investora ve správních řízeních vedených podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení
 
 
II.      p o v ě ř u j e
 
         1. firmu Správa komunálního majetku Praha 3, a.s.
         1.1. k jednání dle výše uvedené plné moci
 
 
III.    u k l á d á
 
         1. Z. Lochmanovi, zástupci starosty
         1.1. podepsat výše uvedenou plnou moc
 
  
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části