Usnesení rady č. 663 ze dne 22.10. 2008

k použití prostředků Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3 - ukončení splátek půjčky z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3 a současně ukončení platnosti smlouvy

č. j.:697/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 663
ze dne 22.10.2008
 
 
k použití prostředků Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3 - ukončení splátek půjčky z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3 a současně ukončení platnosti smlouvy
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
         usnesení Výboru pro územní rozvoj a majetek na poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3 - ukončení splátek půjčky z Fondu obnovy a rozvoje a současně ukončení    platnosti smlouvy, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
 
 
II.      d o p o r u č u j e
 
         Zastupitelstvu městské části
 
         schválit
ukončení splátek půjčky z Fondu obnovy a rozvoje a současně ukončení platnosti smlouvy, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
 
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části