Usnesení rady č. 661 ze dne 22.10. 2008

k uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o převodu vlastnictví jednotky podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, a o převodu spoluvlastnického podílu na pozemku a o převodu spoluvlastnického podílu na funkčně souvisejícím pozemku ze dne 9.9.2008

č. j.:690/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 661
ze dne 22.10.2008
 
k uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o převodu vlastnictví jednotky podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, a o převodu spoluvlastnického podílu na pozemku a o převodu spoluvlastnického podílu na funkčně souvisejícím pozemku ze dne 9.9.2008
 
 
Rada městské části
 
 
I.       n e s c h v a l u j e
 
         uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o převodu vlastnictví jednotky podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, a o převodu spoluvlastnického podílu na pozemku a o převodu spoluvlastnického podílu na funkčně souvisejícím pozemku ze dne 9.9.2008, který je přílohou tohoto usnesení
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části