Usnesení rady č. 824 ze dne 17.12. 2008

k omezení provozu zóny placeného stání na území MČ Praha 3 v období 24.12.2008 - 1.1.2009

č. j.:870/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 824
ze dne 17.12.2008
 
k omezení provozu zóny placeného stání na území MČ Praha 3 v období 24.12.2008 - 1.1.2009
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
         usnesení rady hl. m. Prahy č. 749 a č. 1930, která jsou přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      s o u h l a s í
 
         s omezením provozu zóny placeného stání na území MČ Praha 3 v období 24.12.2008 - 1.1.2009
 
 
III.    d o p o r u č u j e
 
         Městské policii hl. m. Prahy
 
         realizovat omezení provozu zóny placeného stání na území MČ Praha 3 v období 24.12.2008 - 1.1.2009 prostřednictvím dozoru dodržování pravidel provozu zóny placeného stání
 
 
 
          Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části