Usnesení rady č. 823 ze dne 17.12. 2008

k veřejné zakázce v otevřeném řízení „Částečný outsourcing informačních technologií Úřadu městské části Praha 3“ - Oznámení zadávacího řízení

č. j.:869/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 823
ze dne 17.12.2008
 
k veřejné zakázce v otevřeném řízení „Částečný outsourcing informačních technologií Úřadu městské části Praha 3“ - Oznámení zadávacího řízení
 
 
Rada městské části
 
 
I.         s c h v a l u j e
 
1. zadání veřejné nadlimitní zakázky „Částečný outsourcing informačních technologií Úřadu městské části Praha 3“
 
2. kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky s následujícími dílčími kriterii:
- celková nabídková cena
                 - lhůta odstranění zjištěných nedostatků
- popis technických a organizačních opatření pro zajištění outsourcingu informačních technologií ÚMČ Praha 3
                 - rychlost převzetí služby
 
            3. Požadavky na splnění kvalifikace:
                 - základní kvalifikační předpoklady dle § 53
                 - profesní kvalifikační předpoklady dle § 54
                 - ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55:
·        pojistná smlouva min. 10 mil. Kč
·        údaj o celkovém obratu za poslední účetní období ve výši min. 30 mil. Kč za toto období
·        poslední zpracovaná rozvaha s kladným výsledkem hospodaření
- technické kvalifikační předpoklady dle § 56 :
·        seznam významných služeb poskytovaných dodavatelem za poslední 3 roky
·        osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb
·        popis technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti – ČSN EN ISO 9001
·        opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí – ČSN EN ISI 14001
 
            4. poskytnutí jistoty ve výši 1.000.000 Kč
5. uzavření mandátní smlouvy na dobu neurčitou (výhled na 4 roky) s možností oboustranného ukončení
 
 
II.        j m e n u j e

hodnotící komisi v tomto složení:

členové                                                                      
1. Lochman Zdeněk                                                   
2. Šmíd Jan Mgr.                                                                  
3. Benda Martin Mgr.                                                 .
4. Matušek Jiří Mgr.                                                  
5. Hilmar Tomáš                                                        

náhradníci
1. Pecha Ondřej Bc.
2. Fišer Petr Ing.
3. Sladkovský Pavel Ing
4. Reisiegel Daniel Ing.
5. Hurda Pavel

III.      u k l á d á
 
            1. Mgr. B. Cirkovi, koordinátorovi veřejných zakázek
1.1. uveřejnit zákonem stanovené údaje a informace prostřednictvím informačního systému
1.2. oznámit jmenovaným členům hodnotící komise jejich jmenování, datum a čas konání komise
 
 
          Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
  zástupce starosty městské části                     starostka městské části