Usnesení rady č. 822 ze dne 17.12. 2008

ke smlouvě o zřízení a vedení účtu s termínovaným vkladem

č. j.:868/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 822
ze dne 17.12.2008
 
ke smlouvě o zřízení a vedení účtu s termínovaným vkladem
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
         uzavření smlouvy o zřízení a vedení účtu s termínovaným vkladem u PPF  banky a.s., dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1. podepsat příslušnou smlouvu o zřízení a vedení účtu s termínovaným vkladem
 
 
          Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                    starostka městské části