Usnesení rady č. 821 ze dne 17.12. 2008

k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor na dobu určitou podle zákona č. 116/1990 Sb. s Úřadem práce hl. m. Prahy

č. j.:867/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 821
ze dne 17.12.2008
 
k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor na dobu určitou podle zákona č. 116/1990 Sb. s Úřadem práce hl. m. Prahy
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
         uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor na dobu určitou podle zákona č. 116/1990 Sb. s Úřadem práce hl. m. Prahy, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
        
         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
         1.1.podepsat výše uvedenou smlouvu
 
  
          Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části