Usnesení rady č. 820 ze dne 17.12. 2008

k uzavření Mandátní smlouvy mezi Městskou částí Praha 3 a Matthew Dane Moistner

č. j.:866/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 820
ze dne 17.12.2008
 
k uzavření Mandátní smlouvy mezi Městskou částí Praha 3 a Matthew Dane Moistner
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
 
         uzavření Mandátní smlouvy mezi Městskou částí Praha 3 a Matthew Dane  Moistner, která je uvedena v příloze č.1 tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
         1. M.Kozumplíkové, starostce městské části
         1.1. podepsat výše uvedenou smlouvu
 
 
          Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části