Usnesení rady č. 817 ze dne 17.12. 2008

k odpisu nevymahatelných pohledávek za rok 2008 v oblasti správy nemovitostí

č. j.:865/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 817
ze dne 17.12.2008
 
k odpisu nevymahatelných pohledávek za rok 2008 v oblasti správy nemovitostí
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
         odpis nevymahatelných pohledávek Městské části Praha 3 v celkovém objemu 3.357.521,50 Kč dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
         1. vedoucímu OE
         1.1. zajistit realizaci tohoto usnesení
 
 
         Mgr. Martin  B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části