Usnesení rady č. 816 ze dne 17.12. 2008

k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci hospodaření příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov, Pod Lipami 44, Praha 3

č. j.:861/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 816
ze dne 17.12.2008
 
k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci hospodaření příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov, Pod Lipami 44, Praha 3
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
         převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci hospodaření příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov, Pod Lipami 44, Praha 3 ve výši 100.000 Kč na pořízení 2 ks přístrojů VACUMET Vdi 101
 
 
II.      u k l á d á
 
1. ředitelce příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov,
Pod Lipami 44, Praha 3
1.1. převést schválené finanční prostředky, tj. 100.000 Kč, z rezervního fondu do investičního fondu
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části