Usnesení rady č. 815 ze dne 17.12. 2008

k uzavření pojistné smlouvy č. 6980638925 a dodatků k této smlouvě pro vozidla evidenční číslo: 6259291991, 6259292003, 6257803308, 6259685480, 6257803295, 6259685472, 6259685499 s Kooperativou pojišťovnou, a.s.

č. j.:860/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 815
ze dne 17.12.2008
 
k uzavření pojistné smlouvy č. 6980638925 a dodatků k této smlouvě pro vozidla evidenční číslo: 6259291991, 6259292003, 6257803308, 6259685480, 6257803295, 6259685472, 6259685499 s Kooperativou pojišťovnou, a.s.
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
         uzavření pojistné smlouvy č. 6980638925 a dodatků k této smlouvě pro vozidla evidenční číslo: 6259291991, 6259292003, 6257803308, 6259685480, 6257803295, 6259685472, 6259685499 s Kooperativou pojišťovnou, a.s., které jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
         1.1. podepsat výše uvedenou pojistnou smlouvu a dodatky k této smlouvě
 
  
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části