Usnesení rady č. 333 ze dne 14.5. 2008

ke zrušení usnesení Rady městské části č. 235 ze dne 2.4.2008 – k vyhodnocení výběrového řízení č. 5 na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2577/16 v budově č. p. 2576, 2577, Květinková 17, 19 v k. ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. - Praha 3

č. j.:351/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 333
ze dne 14.5.2008
 
ke zrušení usnesení Rady městské části č. 235 ze dne 2.4.2008 – k vyhodnocení výběrového řízení č. 5 na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2577/16 v budově č. p. 2576, 2577, Květinková 17, 19 v k. ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. - Praha 3
 
 
Rada městské části
 
 
I.         r u š í
 
usnesení Rady městské části č. 235 ze dne 2.4.2008 k vyhodnocení výběrového řízení č. 5 na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2577/16 v budově č. p. 2576, 2577, Květinková 17, 19 v k. ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. - Praha 3
 
 
II.        u k l á d á
 
1. vedoucí OMA
1.1. zajistit vrácení jistiny ve výši Kč 200.000 Kč panu Tomáši Kupcovi
1.2. vyhlásit nové výběrové řízení na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2577/16 v budově č. p. 2576, 2577 s pozemky parc. č. 2931/90, 2931/91 a 2931/137, 2931/88, vše k. ú. Žižkov – Květinková 17, 19, Praha 3, dle zák. č. 72/94 Sb., při kterém minimální kupní cena bytové jednotky se stanoví tak, že se sečte: a) cena zjištěná jako součin výměry bytu v m2 zjištěné (dle Prohlášení vlastníka) a koeficientu 43.000 Kč/m2 a b) cena zjištěná jako součin výměry terasy nebo balkonu (dle Prohlášení vlastníka) a koeficientu 21.500 Kč/m2
 
  
 Mgr. Martin  B e n d a                         Milena  K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části   starostka městské části