Usnesení rady č. 497 ze dne 16.7. 2008

k návrhu kupní smlouvy na prodej bytových domů čp. 342 a čp. 343 s pozemky parc. č. 2183/112, 2183/47, 2183/124, 2183/125, 2183/126, 2183/160, 2183/127, Koněvova 123 a 125, k. ú. Žižkov, Praha 3, zařazených do III. etapy privatizace domovního fondu

č. j.:518/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 497
ze dne 16.7.2008
 
 
k návrhu kupní smlouvy na prodej bytových domů čp. 342 a čp. 343 s pozemky parc. č. 2183/112, 2183/47, 2183/124, 2183/125, 2183/126, 2183/160, 2183/127, Koněvova 123 a 125, k. ú. Žižkov, Praha 3, zařazených do III. etapy privatizace domovního fondu
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
         návrh kupní smlouvy na prodej bytových domů čp. 342 a čp. 343 s pozemky parc. č. 2183/112, 2183/47, 2183/124, 2183/125, 2183/126, 2183/160, 2183/127, Koněvova 123 a 125, k. ú. Žižkov, Praha 3, zařazených do III. etapy privatizace domovního fondu, který je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
         1.1 podepsat výše citovanou kupní smlouvu
 
 
 Mgr. Jiří  M a t u š e k                         Milena  K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části       starostka městské části