Usnesení rady č. 496 ze dne 16.7. 2008

k záměru prodeje pozemku parc. č. 3541/103 v k. ú. Žižkov

č. j.:517/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 496
ze dne 16.7.2008
 
k záměru prodeje pozemku parc. č. 3541/103 v k. ú. Žižkov
 
 
Rada městské části
 
 
I.         s c h v a l u j e
 
            záměr prodeje pozemku parc. č. 3541/103 v k. ú. Žižkov
 
 
II.        u k l á d á
 
            1. Mgr. J. Šmídovi, zástupci starosty
1.1. připravit realizaci prodeje pozemku parc. č. 3541/103 v k. ú. Žižkov
 
            2. vedoucí OOS
2.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce ve smyslu § 36 zákona č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 
Mgr. Jiří  M a t u š e k                        Milena K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části     starostka městské části