Usnesení rady č. 495 ze dne 16.7. 2008

k návrhu kupní smlouvy k přímému prodeji pozemků parc. č. 3522, 3524, 3525 vše v k. ú. Žižkov, společnosti P.I.C. Group, a. s., IČ 63078252

č. j.:516/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 495
ze dne 16.7.2008
 
 
k návrhu kupní smlouvy k přímému prodeji pozemků parc. č. 3522, 3524, 3525 vše v k. ú. Žižkov, společnosti P.I.C. Group, a. s., IČ 63078252
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
         kupní smlouvu k přímému prodeji pozemků parc. č. 3522, 3524, 3525 vše v k. ú. Žižkov, společnosti P.I.C. Group, a. s., IČ 63078252, která je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
         1.1. podepsat kupní smlouvu schválenou Radou městské části
 
  
Mgr. Jiří  M a t u š e k                       Milena K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části     starostka městské části