Usnesení rady č. 494 ze dne 16.7. 2008

k mandátní smlouvě o udržování a podpoře webové prezentace Městské části Praha 3

č. j.:515/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 494
ze dne 16.7.2008
 
 
k mandátní smlouvě o udržování a podpoře webové prezentace Městské části Praha 3
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
         mandátní smlouvu se společností Český Web, a. s., se sídlem Počernická 96, Praha 10, která je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
         1.1. podepsat uvedenou smlouvu
 
         2. I. Kořínkové, OK
         2.1. poskytnout součinnost vyplývající ze smlouvy
 
  
Mgr. Jiří  M a t u š e k                         Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části       starostka městské části