Usnesení rady č. 493 ze dne 16.7. 2008

k výpovědi nájemní a kupní smlouvy se společností ROSANA, spol. s r. o. a uzavření servisní smlouvy se společností AQUEL Bohemia s. r. o.

č. j.:514/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 493
ze dne 16.7.2008
 
 
k výpovědi nájemní a kupní smlouvy se společností ROSANA, spol. s r. o. a uzavření servisní smlouvy se společností AQUEL Bohemia s. r. o.
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
1. výpověď nájemní a kupní smlouvy se společností ROSANA, spol. s r. o.
 
2. uzavření servisní smlouvy se společností AQUEL Bohemia s. r. o., která je přílohou č. 1 tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1. podepsat výpověď nájemní a kupní smlouvy se společností ROSANA, spol. s r. o.
1.2. podepsat servisní smlouvu se společností AQUEL Bohemia s. r. o.
 
  
Mgr. Jiří  M a t u š e k                   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části      starostka městské části