Usnesení rady č. 492 ze dne 16.7. 2008

k záměru realizace částečného outsourcingu informačních technologií Městské části Praha 3

č. j.:513/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 492
ze dne 16.7.2008
 
 
k záměru realizace částečného outsourcingu informačních technologií Městské části Praha 3
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
         záměr realizace částečného outsourcingu informačních technologií Městské části Praha 3
 
 
II.      u k l á d á
 
         1. Ing. P. Fišerovi, pověřenému zastupováním tajemníka ÚMČ
1.1.    připravit návrh zadávací dokumentace k realizaci částečného outsourcingu informačních technologií pro nadlimitní veřejnou zakázku
 
1.2.    připravit návrh smlouvy k zajištění výběrového řízení nadlimitní veřejné zakázky k realizaci částečného outsourcingu informačních technologií s firmou OTIDEA a. s.
 
 
Mgr. Jiří  M a t u š e k                         Milena K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části        starostka městské části