Usnesení rady č. 491 ze dne 16.7. 2008

k uzavření Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou

č. j.:509/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 491
ze dne 16.7.2008
 
k uzavření Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou
 
 
Rada městské části
 
 
I.         b e r e   n a   v ě d o m í
 
doporučení sociální a zdravotní komise Rady městské části ze dne 28.2.2008
k poskytnutí bytu v Domě s pečovatelskou službou
- paní Vladimíře KUBCOVÉ
doporučení sociální a zdravotní komise Rady městské části ze dne 23.5.2008 k poskytnutí bytu v Domě s pečovatelskou službou
- paní Ireně KOČAŘOVÉ
- panu Miloslavu REITEROVI
 
 
II.        s c h v a l u j e 
 
            uzavření Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou na byt č. 9, 1+0,
            I. kategorie, v 1. patře DPS Roháčova 26, Praha 3 na dobu neurčitou s paní Vladimírou KUBCOVOU
 
            uzavření Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou na byt č. 41, 2+0,
            I. kategorie, ve 3. patře DPS Roháčova 26, Praha 3 na dobu neurčitou s paní Irenou KOČAŘOVOU
 
            uzavření Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou na byt č. 26, 1+0,
            I. kategorie, ve 2. patře DPS Krásova 4, Praha 3 na dobu neurčitou s panem Miloslavem REITEREM
            (osobní údaje jsou uvedeny v neveřejné příloze tohoto usnesení )
 
 
III.      u k l á d á
 
            1. vedoucí OBNP
            1.1. zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení
 
  
Mgr. Jiří  M a t u š e k                        Milena K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části      starostka městské části