Usnesení rady č. 490 ze dne 16.7. 2008

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2534/9 dle zák. č. 72/1994 Sb., v budově čp. 2533, 2534, k.ú. Žižkov, K Lučinám 22, Praha 3

č. j.:503/2008

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 490
ze dne 16.7.2008
 
k vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2534/9 dle zák. č. 72/1994 Sb., v budově čp. 2533, 2534, k.ú. Žižkov, K Lučinám 22, Praha 3
 
 
Rada městské části 
 
 
I.         b e r e   n a    v ě d o m í
 
 Zápis z vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2534/9 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 523/18189 na společných částech domu č. p. 2533, 2534, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/61, 2639/62, 2639/215, 2639/216 a věcně příslušném pozemku 2639/217, k. ú.         Žižkov, který je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.        d o p o r u č u j e
 
            Zastupitelstvu městské části
 
            schválit

1. vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2534/9 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 523/18189 na společných částech domu č. p. 2533, 2534, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/61, 2639/62, 2639/215, 2639/216 a věcně příslušném pozemku 2639/217, k. ú. Žižkov – umístění účastníků
           
Bytová jednotka č. 2534/9 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 523/18189 na společných částech domů
č. p.  2533, 2534, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích
2639/61, 2639/62, 2639/215, 2639/216 a věcně příslušném pozemku 2639/217, k. ú. Žižkov
 

pořadí
obálka č.
č.j.
nabídnutá cena
jméno účastníka výběrového řízení
1
5
58050/08
2 677 002,00 Kč
Ladislav Knápek
2
10
58773/08
2 511 000,00 Kč
Ing. Jaroslav Hloben
3
9
58748/08
2 331 007,00 Kč
WTF ENTERTAINMENT s.r.o.
4
2
57491/08
2 222 000,00 Kč
Martin Matýsek
5
8
58745/08
2 215 000,00 Kč
Michal Hanzal
6
7
58487/08
2 201 111,00 Kč
Ing. Jan Čermák a Edita Čermáková
7
1
56918/08
2 052 600,00 Kč
Ing. Václav Mašek
8
3
57559/08
2 011 112,00 Kč
Ing. Pavel Hrouda, Michal Papež
9
4
58015/08
1 810 000,00 Kč
Mgr. Marek Šmída

 

  
2. prodej bytové jednotky č.2534/9 s odpovídajícím podílem na společných částech domů a odpovídajícím podílem na stavebních pozemcích 2639/61, 2639/62, 2639/215, 2639/216 a věcně příslušném pozemku 2639/217, k. ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., účastníkovi výběrového řízení, který se umístil na prvním místě v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3, v budově č. p. 2533, 2534, s pozemky parc. č. 2639/61, 2639/62, 2639/215, 2639/216 a 2639/217 vše v k. ú. Žižkov – K Lučinám 22, Praha 3 a Podmínkami výběrového řízení
  
3. prodej účastníkovi, který se umístil na 2. místě v případě, že se účastník, který se umístil na prvním místě, nedostaví k podpisu kupní smlouvy do 10 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy o převodu jednotky způsobem podle pokynů městské části a pak za stejných podmínek postupně na dalších místech
 
 
III.      u k l á d á
 
            1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
            1.1. předložit tento materiál Zastupitelstvu městské části k projednání
 
  
Mgr. Jiří  M a t u š e k                         Milena K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části      starostka městské části