Usnesení rady č. 489 ze dne 16.7. 2008

k vypovězení smlouvy o servisní činnosti výtahů se sdružením REMO - JAN ZAPACH se sídlem Rooseveltova 782, 537 01 Chrudim

č. j.:511/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 489
ze dne 16.7.2008
 
k vypovězení smlouvy o servisní činnosti výtahů se sdružením REMO - JAN ZAPACH se sídlem Rooseveltova 782, 537 01 Chrudim
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
         ukončení smlouvy o servisní činnosti výtahů, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
         1.1. podepsat výpověď uvedené smlouvy
 
 
Mgr. Jiří  M a t u š e k                         Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části      starostka městské části