Usnesení rady č. 488 ze dne 16.7. 2008

k bezplatnému zapůjčení zasedací síně radnice Českému svazu bojovníků za svobodu

č. j.:510/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 488
ze dne 16.7.2008
 
k bezplatnému zapůjčení zasedací síně radnice Českému svazu bojovníků za svobodu
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
         bezplatné zapůjčení zasedací síně radnice Českému svazu bojovníků za svobodu ve dnech 16.9. a 7.10.2008
 
 
II.      u k l á d á
 
         1. vedoucímu OHS
         1.1. zajistit zapůjčení zasedací síně
 
 
Mgr. Jiří  M a t u š e k                         Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části       starostka městské části